Výstavba srubového domu

Realizace srubového domu se zdá poměrně jednoduchou, ale je to důmyslně naplánovaný proces.

Dům je nejdříve vystaven nahrubo ve výrobní lince, aby byla jistota, že všechny trámy, sloupy a průvlaky budou pasovat na své místo.

Poté, co je dům dokončen včetně okenních a dveřních otvorů, jsou jednotlivé prvky označeny, zaznamená se jejich poloha v konstrukci a srub se rozebere.

Po rozebrání se jednotlivé uskladní na oddělené místo, kde jsou připraveny na transport. Rozebraný srub se doveze na místo stavby a zde může začít finální výstavba.

Výstavbu srubu Vám zde přiblížíme v několika krocích:

Předrealizační fáze výstavby srubu

Pokud jste pevně rozhodnuti pro výstavbu srubu a vybrali jste si technologii a zhruba dispozice, je vhodné vše prokonzultovat s naším architektem. Na osobní schůzce s Vámi prokonzultuje veškeré Vaše otázky, připomínky či požadavky na změnu dispozic. Seznámí Vás s filozofií srubové stavby a společně navrhnete budoucí podobu srubového domu.

Poté, co architekti zapracují případné změny do dokumentace, přichází fáze žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě příslušného kraje či obce. Je to poměrně složitý proces trvající až několik týdnů. Díky kvalitnímu zpracování podkladů a důvěryhodnosti naší firmy je přidělení stavebního povolení samozřejmostí.

Během vyčkávání na rozhodnutí stavebního řízení, probíhají četné konzultace se stavbyvedoucím a mistry, kteří budou vaši zakázku realizovat. Jsou to fundovaní stavebníci s mnohaletými zkušenostmi ve výstavbě srubů. Poskytují klientům poradenství při výběru druhu dřeva pro stavbu a ostatních materiálů pro interiér či exteriér.   

Dále je třeba geodetické vytyčení polohy, respektive hran budoucího domu na pozemku.

Výroba srubového domu

výrobní závod v RuskuTento proces v první fázi probíhá v naší výrobní lince. Je to prostor chráněný před klimatickými vlivy, který slouží jako ideální prostředí pro prvotní výstavbu vašeho srubového domu. 

Ve chvíli, kdy je investorem a projektanty odsouhlasena podoba půdorysu srubového domu a je vyhotoven projekt včetně studie srubu a vizualizací,  dokumentace je  odeslána do výrobního závodu. Zde naši pracovníci provedou výběr vhodných stromů - kmenů přímo v lese. Určené stromy jsou poraženy a dopraveny do výrobní linky, kde jsou ručně zbaveny kůry. Poté jsou kmeny upravovány na stavební prvky srubu a ihned osazovány do konstrukce.Na budování srubu se podílí mnoho zkušených tesařů a odborníků.  

Pokud výška srubu nepřesahuje výšku výrobní linky, je srub zhotoven v jednom celku. U vyšších staveb je zřízeno nejprve první podlaží, poté je rozebráno  a začne výstavba druhého podlaží a krovu - dle řešení domu. 

Fotodokumentace klíčových a důležitých spojů a detailů je k odsouhlasení odesílána stavbyvedoucímu a investorovi. Po posouzení o správnosti provedení je odeslán souhlas k rozebrání konstrukce. V případě dělené výstavby na spodní a horní část srubu se tento proces opakuje u každé zvlášť. 

Vedoucí realizační party ručí svým podpisem o kvalitě materiálu a správném zhotovení. 

Průběh celé výstavby srubu nanečisto má investor možnost sledovat prostřednictvím webkamery. Má tedy úplný přehled o tom, jakým způsobem a jak rychle probíhá výstavba.

Před dokončením srubu ve výrobní lince, poskytuje Monivet jako standardní službu exkurzi investora do míst výrobní linky, kde odsouhlasí rozebrání poslední části srubu a symbolicky převezme maketu svého srubu.Transport a ubytování zajistíme my!

Nakládádní rozloženého srubu na návěs kamionuIhned jak je srub sestaven, jsou jednotlivé klády a prvky přesně očíslovány a jejich poloha v konstrukci je zaznamenána do tabulek. Podle těchto tabulek bude srub na určeném místě přesně sestaven. 

Příprava srubu ve výrobním závodě

Základová deska srubového domu

V první řadě je nutné vytyčit hrany základové desky dle situačního plánu projektové dokumentace. Výsledná poloha budoucího domu není náhodná. Před určením přesného místa jsou prováděny proměřování k odhalení patogeních zón. Klade se velký důraz na umístění domu mimo tyto zóny, které jsou nepříznivé pro lidský organizmus. 

V této fázi se zahajují stavební práce. Beton pro tuto desku se používá minimálně B20 -B25 a klade se důraz na míru zhutnění. Vykopou se základové pasy pod budoucími nosnými zdmi umístíse tzv. zemnění, rozvody ing. sítí a vzniklé rýhy se zaplní betonem.  Podklad samotné desky musí být zřízen z tzv. makadamu ( zhutněná vyrovnaná vrstva kameniva frakce 0/63 ). Deska se částečně vybetonuje, vytvoří se rovina a nechá se tzv. zavadnout.

Na tuto rovinu jsou rozprostřeny izolace a to nejdříve antiradonová ROOFTEK PRO ALU MINERAL a v další vrstvě je položena hydroizolace Glastek 40 mineral. Poté se na vzniklou rovinu rozprostřou izolační desky Styrodur z tvrzeného polystyrenu. Slouží jako integrovaná tepelná izolace zvyšující komfort budoucího domu. Desky jsou rozprostřeny pouze v ploše budoucích místností. Pod nosné zdi se neumisťují. Izolace je zakryta horní výztuží a vše je zalito betonem do finální výšky.  Pro úplné vytvrdnutí betonu na požadovanou pevnost je nutná technologická přestávka v délce 3 - 4 týdnů. 

Základová deska je konstrukce, která musí být kvalitně provedena, má na starosti stabilitu a podporu celého domu. 

Montáž srubu, impregnace a zastřešení

Montáž srubu probíhá pod přísným dohledem, každý prvek musí přijít přesně na své místo. Jednotlivé prvky srubu jsou v přesném pořadí přivezeny, složeny  a rozmístěny tak, aby montážní práce probíhaly co nejefektivněji.

Srub na pozemku investora sestavují ti samí montéři, co jej sestavovali ve výrobní lince. Tímto je zaručena bezchybnost montáže, protože montážní skupina provádí sestavení v krátké době, již podruhé.

Způsob a rychlost montáže srubu se liší dle použité technologie. Firma Monivet staví sruby technologií Kanadskou a Norskou. Používají se speciální tesařské spoje, které zaručují pevnost a těsnost. Lehčí prvky se usazují ručně, mohutnější nosníky pomocí jeřábu. 

Dřevo je opatřováno ochrannými nátěry, které ovšem dřevo "neuzavřou", ale umožní mu dýchat. Do prostoru mezi trámy je umisťována izolace ISOLENA z ošetřené přírodní ovčí vlny. Eliminuje tepelnou prostupnost mezi spoji trámů a klád. Díky svým skvělým vlastnostem je pro sruby nejvhodnější a  nenahraditelná.

Výstavba probíhá velice rychle díky zkušebnímu "sestavení" ve výrobní lince. Odpadají tím drobné úpravy a téměř jakékoliv dodělávky při výstavbě. Každý prvek přesně zapadne do zámků. V jednotlivých prvcích jsou v průběhu sestavování na čisto vyfrézovávány "tunely" pro rozvody. Je tedy možné, aby investor až do poslední chvíle mohl upravit rozmístění světel či zásuvek. 

Rychlost výstavby srubu je až blesková, dům Vám doslova roste před očima. Současně při sestavování obvodových stěn vznikají vnitřní příčky. Srub se doposkládá do úrovně střechy včetně štítu. 

Nyní vzniká konstrukce krovu, nejčastějšího typu krokevního krovu. Po osazení krovu jsou uchyceny krokve. Rozloží se paropropustná fólie JUTADACH a připraví se připraví se rošty ze střešních latí. Skladba izolací střechy se liší dle použité krytiny. Pokrývač položí střešní krytinu, a tím zatíží dům

V tuto chvíli si srubová stavba žádá technologickou přestávku. Její délka závisí od použité konstrukční technologie a pohybuje se od cca 5 - 8 měsíců (norská) až po 1 - 1,5 roku (kanadská). Vliv na délku této přestávky má i druh použitého dřeva. Hlavním důvodem technologické přestávky je vysychání a sesedání srubu, které u kanadské činí 7 - 10 cm a norské 3 - 5 cm. Prvky a stavba si musí sednout, aby bylo možno pevně stanovit rozměry stavebních otvorů a dle toho vyrobit dveře a okna na míru. 

Dále je nutné zbrousit a upravit povrch všech dřevěných částí před konzervací. Nastupují specialisté na péči o dřevo a provádí venkovní a vnitřní ochranné impregnace všech  prvků. Naše firma v tomto směru využívá nejlepší prostředky, které jsou zároveň nejekologičtější - přírodní oleje a vosky. 

Prvotní ochranou dřevěných prvků srubu je borová sůl - Bochemit, dále se nanáší základní olej a poté koncový olej s pigmenty, který chrání dřevo před UV zářením. Základní olej Kreidezeit je vyroben převážně z fermeže z lněného a Balzámového terpentinového oleje. Do finálního nátěru-koncového oleje se pak domíchává barvivo ke kterému používáme kvalitní pálené zemní a minerální pigmenty. Po 7 letech se provádí konečná impegnace opětovným nanesením finálního nátěru s pigmenty, tím srub získá trvalou ochranu pláště. Dřevo získá odolnost proti klimatickým vlivům a zhoubnému působení dřevokazných škůdců.

Na fotografiích níže je ukázka srubu v průběhu a  po dokončení montážních prací. Jako stavební materiál byla použita borovice, která i po šesti měsících bez jakéhokoliv ochraného nátěru si zachovává svou charakteristickou jantarovou barvu. Tyto vlastnosti jsou podmíněny zejména zimní těžbou, kvalitou růstu a nadmořskou výškou dané oblasti odkud dřevo pochází.

Srubová chata - Skuheř 2019

Osazení oken, dveří a dokončovací práce srubové stavby

Po uplynutí technologické přestávky, přichází na řadu odměření přesných rozměrů stavebních otvorů pro výrobu oken na míru. V podkroví domu mezitím probíhá zateplování střechy tepelnou izolací a následná montáž podhledů. Dále se osadí okna a dveře, a tím se srubový dům "uzavře". 

Nyní přichází na řadu pokládka suché skladby podlahy. Tvoří ji izolační desky STYRODUR a desky podlahového vytápění, které jsou součástí systému vytápění tepelným čerpadlem. Vše se zakryje deskami RIGIDUR, které slouží jako podklad pro svrchní vrstvu podlahy. Nakonec dle zvoleného typu podlahy mohou podlaháři položit pochozí vrstvu ( lamino, dlažba, parkety,trámy,...).

V poslední řadě je nutné osadit schody, které se kvůli možnosti poškození vlivem probíhajících prací montují až jako poslední. Dále je ještě třeba osadit okapy a napojit je na kanalizaci. Doosadí se poslední sanita a osvětlení, případně poslední požadavky investora. Probíhají také poslední vrstvy impregnace, další budou následovat po uplynutí určité doby závisle na použité řadě ochranných nátěrů (5-10 let).

Dolaďují se poslední detaily a kontrolují se funkčnosti jednotlivých prvků ( okna, dveře,...) aby bylo vše jak má být. Probíhají zkoušky funkčnosti všech rozvodů, dodělávky a přípravy na plynulý průběh kolaudačního řízení.